Znaky měst a obcí

Genealogie a symbolika

Heraldika erby a vzory

Heraldika je historická věda, která se přímo zabývá zkoumáním a popisování erbů a znaků v rámci historie i dnešní doby. Heraldika má v oblasti erbů následující kompetence:

  • kritizování – posouzení a plný rozbor daného znaku a erbu 
  • blasonování – odborný a velmi přesný popis daného znaku 
  • historizování - kompletní vývoj daného znaku a výklad dějin znaku 

Pokud jde o znaky a erby pocházející z dávné historie, ty jsou ve většině případů již prozkoumány a jednotlivé informace jsou velmi podrobně zapisovány. Velká většina informací jsou k dispozici naprosto běžně na internetu, který je v současné době mimo jiné velmi dobrým zdrojem informací.

V současné době se ale heraldika zaměřuje hlavně na zkoumání jednotlivých znaků a erbů měst a obcí. Města a obce mají oficiálně přiznány své erby, které jsou dokonce doposud neprozkoumány.

V současné době si může každý jedinec nechat na zakázku vyrobit osobní či rodinný erb a nechat si jej zaregistrovat u některé ze soukromých společností. Nutno zmínit, že soukromé společnosti negarantují a nezajišťují žádnou právní ochranu registrovaného znaku. Nechat si navrhnout erb není levná ani jednoduchá záležitost a to hlavně z hlediska jednotlivých specifik, která musí daný znak obsahovat, aby mohl být řádně registrován. I proto je vhodné svěřit se v tomto směru do rukou zkušenému heraldikovi, který na základě jednotlivých osobních i přesně daných parametrů navrhne, jak by zhruba měl váš osobní erb vypadat. Tvorba erbu vyžaduje trpělivost a celá práce je většinou hotová i za několika měsíců.

Vložil Historické vědy | Štítek , , , | Zanechat komentář

Církevní heraldika

Církevní heraldika je jen taková odnož klasické heraldiky, jako ji známe. Už ze samotného názvu je evidentní, že se v tomto případě bude heraldika zabývat hlavně církevní tematikou, různými znaky církevních hodnostářů, úřadů a církevních institucí a to zejména z hlediska římskokatolické církve.

Pokud jde o založení církevní heraldiky, museli bychom sahat opravdu až do velmi vzdálené minulosti.

Už v dobách křížových výprav totiž církevní hodnostáři doprovázeli vojáky a rytíře během jejich bojů – zejména je doprovázeli do Svaté země, někteří církevní hodnostáři byli dokonce odsouzeni k tomu, aby se stejně jako rytíři účastnili boje a ctili tak církev, pod kterou spadali.

Velmi zajímavá je hlavně Papežská heraldika, která je přímo spojena s církevní heraldikou. Papež je hlavou církve a hlavou Vatikánu, který je takovým státem ve státě. Pokud jde o papežské znaky, papeže symbolizuje hned několik znaků a samozřejmě papežská vlajka, která vyjadřuje hlavně vysoké postavení samotného papeže. I papež má ale nejstarší symbol, který je mimo jiné současně symbolem sv. Petra. Jde o svatopetrské klíče, které se nejčastěji objevují na úryvcích jednotlivých evangelií společně se světcem sv. Petrem. Svatopetrské klíče dosahují v historii až do 15. století.

Heraldika je velmi podobným oborem a souvisí s oborem genealogií. Společně navíc tvoří jakýsi soubor, který sdružuje Česká genealogická a heraldická společnost v Praze. Společnost byla založena už v roce 1969 a řídí se hlavně jednotlivými stanovami. Nutno v první řadě zmínit, že společnost se nezabývá tvorbou rodokmenů – na to se zaměřují jednotlivé soukromé společnosti, ale zaměřují se hlavně na zkoumání a rozvíjení genealogie a heraldiky.

 

Vložil Historické vědy | Štítek , , | Zanechat komentář

Heraldika a genealogie

Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, že heraldika a genealogie nemají pranic společného, opak je pravdou. I když mají tyto dva směry odlišné zaměření, v některých věcech se ale přeci jen prolínají. V první řadě se obě dvě vědy přímo zabývají historickým zkoumáním.

Heraldika 

Heraldika se přímo zabývá historickým zkoumáním a studií znaků a erbů, jejich tvorbou, kresbou a celkovou strukturou včetně zvyklostí a pravidel.

Heraldika vznikla už v době 12. století, kdy se v některých evropských zemích začaly objevovat první znaky a erby, které představovali daný rod nebo šlechtu. První znaky se však začaly objevovat daleko dříve, například rytíři nebo válečníci si malovali různá znamení na svou výzbroj, štít nebo brnění a přilbu. Heraldika se sice primárně zaměřuje na výzkum erbů a historických znaků v souvislosti se šlechtickými rody, ovšem mezi jejich kompetence spadá i zkoumání různých znaků měst neb obcí, případně korporací.

Genealogie 

Genealogie je věda zabývající se zkoumáním vztahů mezi jedinci, kteří mají stejný rodový původ. Velmi jednoduše řečeno jde o lidské kořeny, rodokmeny a to nejen v rámci šlechtických rodů, ale i například osob v současné době. Genealogové se přímo zabývají hlavně sestavováním rodokmenů, zabývá se souborem pramenů, ze kterých následně vychází. Prameny jsou pečlivě zaznamenávány v matrikách, odkud genealogové také vycházejí a právě matrika je místem, odkud je vhodné za každých okolností sbírat informace.

Matriční záznamy jsou velmi pečlivě ukládány už celou řadu desetiletí. K dispozici jsou dokonce i online matriky, kde je možné podle roku a data vyhledávat záznamy. Při sestavování rodokmenu se ale genealogové rozhodně nevyhnou fyzickému bádání.

Vložil Historické vědy | Štítek , , , | Zanechat komentář

Erby šlechtických rodů

Šlechtické tituly jsou v celé Evropě uznávány jen v zemích monarchie. U nás se šlechtické tituly a oslovování – hrabě nebo hraběnka, nepoužívá, ale například v Německu byly tituly zachovány a nadále jsou naprosto běžně součástí jmen a příjmení některých obyvatel, kteří pocházejí ze šlechtického rodu. Podobně to funguje i ve Francii, kde jsou dokonce šlechtické rody chráněny zákonem, aby nebyli tito občané ostatními občany nijak napadáni nebo uzurpováni.

Na internetu jsou běžně k dostání seznamy šlechtických rodů, které jsou přímo spojeny s Českou zemí, respektive s Českým královstvím. Mimo kompletního výčtu jednotlivých šlechtických rodů je možné se podívat na znaky dané šlechty a její erby, které v sobě nesou kousek dávné historie a bezpochyby už na první pohled uchvátí každého badatele nebo obdivovatele starých erbů a znaků.

Bádáte-li po šlechtě poprvé, zajisté budete velmi překvapeni, kolik šlechtických rodů bylo v Českém království. Jejich počet silně přesahuje několik stovek.

Šlechta a oslovení hrabě/hraběnka se už v současné době nepoužívá. Pochopitelně ale i dnes je možné narazit na majetky, zejména pak ve větších městech České republiky, které jsou stále majetkem šlechtických rodů. Příkladem je palác Kolowrat, který se nachází v Praze v okolí Stavovského divadla, jež byl za minimální částku pronajat Národnímu divadlu. Palác Kolowrat je tedy až do současnosti majetkem šlechtického rodu Kolowratů.

Vložil Znaky šlechty | Štítek , , , | Zanechat komentář

Šlechtické erby

Šlechtické erby jsou mezi námi už celou řadu let. Obecně je za šlechtu považován soubor jedinců, kteří mají unikátní právní výsady a především mají jako jedni z mála nárok na to, aby byli titulováni šlechtickým titulem. Šlechticem se pochopitelně nemůže stát každý jen tak pro nic za nic, vše je podmíněno genovým základem, vychází z rodového principu anebo musí být daná osoba povýšena samotným panovníkem s tím, že se stane členem šlechty. Šlechta je specifická i pro některé své znaky. Nejenže si dané osoby žijí většinou na velmi dobré úrovni, především má jeden šlechtický rod i svůj vlastní erb.

V minulosti byly šlechtické rody velkou výsadou a o jednotlivých šlechticích, kteří měli právo na oslovení hrabě/hraběnka, se mluvilo prakticky na každém kroku. V dnešní době šlechta v očích veřejnosti možná trošku upadá, i tak ale ve společnosti zastává své čestné místo a zachovává si dobré jméno. Co do jednotlivých erbů a znaků šlechtických rodů, ty lze celkem bez problémů dohledat na internetu. Mimo jejich zobrazení se zájemci mohou dozvědět, zda rod již vymřel, jak byl znak navrhnut a v jakém století, odkud pochází nebo jaká je původní myšlenka onoho erbu.

Chcete se dozvědět co nejvíce informací o šlechtických rodech? Jejich kompletní seznam je rovněž možné dohledat na internetu a to včetně informací o rodu, o zakladatelích rodu a dokonce i o doposud žijících potomcích.

Znaky šlechty, jako takové, jsou už na první pohled velmi zajímavé, a proto by je rozhodně nikdo neměl přehlížet.

Vložil Znaky šlechty | Štítek , , , | Zanechat komentář

Erby slovenských měst

Stejně jako Česká republika, tak i Slovensko má své vlastní erby a znaky. Ty se přímo vztahují k městům a obcím, které jsou na území Slovenska. Na Slovensku jsou podmínky více méně stejné, co se týče erbů, jako je tomu u nás. Erb ani na Slovensku není jen tak ledajakou záležitostí a lze jej prohlásit za erb až ve chvíli, kdy splňuje určitá specifika a náležitosti. V současné době je k dispozici na internetu hned několik portálů, kde je možné vyhledat erb konkrétního města nebo obce nacházejícího se na Slovensku.

Pokud jde o celkový výzkum zabývající se erby a znaky na Slovensku, i tato země má v tomto směru svého představitele. Jde o Prof. PhDr. Jozefa Nováka DrSc., který je na Slovensku považován za nejvýznamnějšího představitele heraldiky a navíc je považován za jednoho z představitelů – v rámci Slovenska. Jozef Novák je nejen slovenským heraldikem, ale i vysokoškolským pedagogem a genealogem – genealogie je věda zabývající se rodokmeny. Jozef Novák se věnuje nejen výzkumu a zkoumání, ale i odborné publikaci heraldiky a to zejména v souvislosti se šlechtickými rody.

V současné době je možné zakoupit hned několik jeho publikací, které jsou volně prodejné a to nejen na Slovensku, ale dokonce i u nás – ovšem jen zřídka.

Navrhnout erb není v současné době nic jednoduchého a to zvláště pro ty, kdo v tomto směru nemají žádné zkušenosti nebo přímé informace. Aby totiž mohl být erb prohlášen za erb nebo znak, musí splňovat určitá specifika, respektive musí mít své základní části, z nichž nejdůležitější částí je právě štít erbu – jedná se navíc o povinnou část, která může být v erbu zobrazena buď šikmo, nebo kolmo, a jeho návrh je ale dán spíš fantazií samotného navrhovatele.

Základními části erbu jsou:

  • štít 
  • přilba 
  • přikryvadla 
  • točenice 
  • helmovní koruna 
  • klenot 

 

Vložil Historické erby | Štítek , , , | Zanechat komentář

Pivní lahve s erby

Že jste nikdy neslyšeli o sběru pivních lahví? Ačkoli sběr pivních lahví není úplně typickým příkladem sběratelství, i ony si mezi vášnivými sběrateli našly své místo. Málokdo si totiž uvědomuje, že se jedná o krásné a historické lahve, které mají vyraženy nejen erby a různé znaky, ale dokonce i nápisy, které svědčí o značce piva a mnohdy i o procentu alkoholu.

O pivní lahve s historickými erby je velký zájem. Zejména z hlediska odkupu na různých burzách nebo aukčních internetových stránkách. Cena pivních lahví není nijak vysoká, obvykle se pohybuje v řádech stokorun.

Výjimkou ale pochopitelně nejsou ani lahve za pár tisíc, jedná se ale v tomto případě o skutečně historické kousky, které mají velmi bohatou historii. Velmi často lze narazit dokonce i na lahve, které jsou první v rámci výroby v daném pivovaru. Nejde ale jen o lahve pivní, ale i například ty limonádové, lahve mlékárenské, likérové, lékárnické nebo dokonce sodovkové. I takové pikantní historické kousky lze v dnešní době zakoupit a dát si je do své pestré sbírky pivních lahví. Doposud je ale možné zaznamenat hlavně sběratele lahví pivních, ty jsou bezpochyby nejžádanější.

Ačkoli jsou pivní lahve nejžádanější, nejsou ani zdaleka tak vzácné, jako právě již zmíněné lahve mlékárenské. Právě na nich se totiž objevují historické erby a dokonce i mozaiky, znaky nebo různé nápisy, které jsou nejen vyražené, ale mnohdy dokonce malované – pochopitelně jen černo-bílou barvou. Jedná se často o broušené a leštěné sklo, které se v dřívějších dobách tolik v rámci těchto výrobků nevyskytovalo a proto jsou v dnešní době mlékárenské lahve tak vzácné.

V souvislosti s pivními skleněnými lahvemi s vyraženými erby jsou ruku v ruce i historické lahve vyrobené z keramiky. I v dnešní době je jich dochováno poměrně dost, dokonce jsou k vidění například ve staročeských hospodách nebo restauracích.

Vložil Historické erby | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Jak si vytvořit erb

V posledních letech se stalo velmi moderní záležitostí, aby každá rodina nebo jedinec jako takový, měli svůj vlastní osobní znak neboli erb. V minulosti byly takové erby a osobní znaky naprostou samozřejmostí, dnes jsou hlavně specifické pro města a obce, kteří zároveň mohou učinit zákonnou registraci s právní ochranou. Pokud jde ale o fyzické a právnické osoby, v jejichž zájmu je registrace erbu, je to možné, ale jen u soukromých subjektů nebo u České genealogické a heraldické společnosti. Nutno ale zmínit, že žádná společnost nezajišťuje právní úpravu, o erbech se zkrátka a dobře v právu nezmiňují.

Vytvoření svého vlastního osobního nebo rodinného erbu ale rozhodně není jednoduchá záležitost. Možná si myslíte, že prostě stačí jen navrhnout obrázek, který si necháte registrovat, ale skutečně tomu tak není. Erb totiž musí splňovat určitá specifika, aby byl skutečně za erb prohlášen a jeho návrh jako takový, byl měl navíc zapadat do historického kontextu.

Heraldická pravidla erbů 

Vždy je vhodné, aby každý zájemce o erb, zadal tuto práci specialistům. Při návrhu erbu jsou pochopitelně brány v potaz nejen historické kontexty, rodinné tradice a zájmy, rodinné profese, hodnoty a jiné, al zejména pak přání samotného zadavatele práce. Osobní představu člověka je tak nutné zkombinovat s heraldickými pravidly a pravidly, které jsou platné v souvislosti s erby a osobními znaky. Rodinný erb by měl totiž v první řadě symbolizovat rodinnou tradici jako takovou.

Vypracování takového erbu trvá několik týdnů, na to se každý člověk musí připravit. Jeho propracování je pochopitelně velmi složité, nejde totiž jen o návrh erbu, ale i o správnou volbu jednotlivých barev a případně doplňků, které se na erbu budou nacházet. Erb je zadavateli nejdřív představen v grafické podobě, poté se začínají dodělávat jednotlivé barvy, až se přejde do finální podoby. Vše pochopitelně podléhá konzultacím.

Vložil Návrhy osobních znaků | Štítek , , , | Zanechat komentář

Registrace erbu

Registrace erbu není v současné době v České republice možná z hlediska právního. Respektive není v dnešní době žádná státem řízená organizace, která by se přímo zabývala registrací například rodinných erbů – pozor, toto se v žádném případě nevztahuje k erbům nebo znakům, které jsou obcí nebo měst. Fyzická nebo právnická osoba si může nechat registrovat svůj vlastní erb u některé ze soukromých společností, které ale negarantují žádnou právní ochranu a nezajišťují ani ochranu před ukradením erbu. Soukromé registry vám erb registrují, vyvěsí jej například na internetu, mimo jiné se tyto soukromé společnosti a registry specializují na navržení erbů nebo jejich grafickou úpravu.

Nejčastěji jsou osobní erby zařazovány do tzv. Registru osobních znaků, které registrují hlavně erby a znaky související se šlechtickými rody. Podmínky registrace však nejsou ani zdaleka zanedbatelné a je nutné, aby každý znak splňoval určitá kritéria, na jejichž základě je pak možné onen znak nebo erb možné zařadit do veřejné databáze.

Především musí mít erb nebo znak štít a přilbu, točenici, klenot, přikryvadlo a ve většině případů i heslo. Posouzení závisí hlavně na odbornících, kteří na základě viditelných specifik posoudí, zda je znak či erb hodný registrace ve veřejné databázi.

Registrace osobního znaku není pro samotného registrátora příliš složitá. V první řadě je nutné, aby byl znak zaslán na patřičnou adresu a ve vhodném formátu – mnohdy je doporučována i elektronická podoba, protože některé znaky nejsou dobře čitelné a je třeba zohlednit veškerá kritéria. Ke znaku je nutné přiložit žádost, ve které jsou uvedeny veškeré osobní údaje. Pokud bude registrace znaku povolena, je třeba znak registrovat do určitého data a správní poplatek se většinou pohybuje okolo 1 000,- Kč. Jde o jednorázový poplatek, nikoli roční nebo měsíční. O několik dní později je možné spatřit osobní znak ve veřejné databázi se všemi ostatními znaky.

Vložil Návrhy osobních znaků | Štítek , , , | Zanechat komentář

Strom života rodokmen

Strom života nebo také rodinný strom je často nazývá jako rodokmen, který se nachází buď v elektronické, tištěné, psané nebo grafické podobě. Strom života často obsahuje fotografie jednotlivých členů rodiny, jejich jména, data narození, úmrtí a pochopitelně od nich vedou jednotlivé linie podle toho, jak jsou vztahy spjaty – od rodičů tedy vede linie k dětem, od nich zase k jejich dětem apod. Nutno v první řadě zmínit, že rodokmen sleduje pouze mužskou rodovou linii, ženy jsou zde uvedeny pouze jako manželky, dcery, babičky apod. Nejsou ale žádnou výjimkou ani rodokmeny, které se sestavují na základě ženské rodové linie, ovšem jejich výskyt rozhodně není tak častý.

Znalost vlastního rodokmenu je pro řadu lidí velmi důležitá. Každý člověk tak totiž získává velmi podrobné informace o své rodové linii, mnohdy takový podrobný rodokmen ledacos napoví i o genech nebo majetkových poměrech. Pro mnohé sestavitele rodu tak nejde jen o zábavu, ale hlavně o genetické informace, které předává svým dětem a ti zase svým dětem. Obecně je známo, že je možné dohledat předky až do doby pobělohorské, kdy se začaly dochovávat různé záznamy. Problémy však mohou nastat hlavně v souvislosti s velmi starými dokumenty, které se vztahují k ženám ve vaší rodové linii. V minulých letech se totiž často neuváděla příjmení žen, což práci může velmi znesnadnit. Celkově se ale můžete dostat až o osm generací zpětně, což znamená zhruba 130 předků.

Pokud jde o podrobnost některých záznamů, mnohdy jsou k dispozici dokonce i ty lékařské. Bádáte-li po svých předcích zejména z důvodu svých vlastních genů, můžete se dozvědět, jak zemřeli vaši předkové, jaké měli vrozené vady nebo nemoci nebo zda se těšili kompletnímu zdraví.

Výjimkou při bádání po předcích ale nejsou ani zajímavosti z hlediska majetkových poměrů. Dozvíte se, zda se vaši předci měli dobře nebo dokonce, jaká měli povolání.

Vložil Archivní záznamy | Štítek , , , | Zanechat komentář